Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych przetwarzanych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wągrowcu ul. Skocka 18 62-100 Wągrowiec, zkm@zkmwagrowiec.pl .
 2. Administrator Danych zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz postanowieniami zawartej Umowy a także z zachowaniem należytej staranności.
 3. Administrator Danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator Danych informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679), w celu odpowiedzi na zapytania i żądania i udzielania pomocy technicznej a podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes prawny administratora (zgodnie z art. 6 ust. f Rozporządzenia 2016/679), dane o lokalizacji urządzenia użytkownika będą przetwarzane w celu możliwości wskazania użytkownikowi informacji o stacjach rowerowych i wykonywaniu usługi pokazywania trasy do najbliższego roweru na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679) w celu ustalenia lub ewentualnego dochodzenia/obrony roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. f Rozporządzania 2016/679).
 5. Administrator Danych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po tym okresie dla celów i przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Administrator danych informuje, że dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, a po tym zdarzeniu dla celów, przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych Administrator Danych informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do dobrowolnego cofnięcia zgody w każdym czasie, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 8. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora.
 9. Przysługuje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne jednak jest warunkiem zawarcia umowy i wykonania umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy.
 11. Informujemy, że odbiorcami danych będą podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne, a także wszelkie uprawnione instytucje i organy na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 12. Pani/Pana dane nie polegają zautomatyzowanym decyzjom i profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
 13. W przypadku informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana prosimy o kontakt: zkm@zkmwagrowiec.pl